Katalog informacij javnega značaja

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv zavoda:

Osnovna šola Markovci

Markovci 33D

2281 Markovci

Telefon: 02/766-00-41

Faks: 02/766-01-81

E-pošta: info@os-markovci.net

Spletna stran: www.os-markovci.net

Odgovorna uradna oseba:

mag. Ivan Štrafela, ravnatelj

Telefon: 02/788-80-80

E-pošta: ravnatelj@os-markovci.net

Datum prve objave:

10. marec 2017

Datum zadnje spremembe:

10. marec 2017

Katalog je dostopen na spletnem naslovu:

www.os-markovci.net

  

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Podatki o organizaciji zavoda (kratek opts delovnega področja zavoda):

a)    P/85.200 Osnovnošolsko izobraževanje

b)    P/85.100 Predšolska vzgoja

c)    I/56.290 Drugs oskrba z jedmi

d)    L/68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih in najetih nepremičnin

e)    N/82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj

f)     N/82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge posamične dejavnosti

g)    P/85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju športa in rekreacije

h)    P/85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje na področju kulture in umetnosti

i)      P/85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje

j)      P/85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje

k)    R/90.010 Umetniško uprizarjanje

l)      R/91.011 Dejavnost knjižnic

m)   R/93.110 Obratovanje športnih objektov

n)    N/82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti za poslovanje

Seznam vseh organizacijskih enot zavoda (naziv organizacijske enote zavoda, naslov in drugi kontaktni podatki, vodja notranje organizacijske enote)

Osnovna šola Markovci

Markovci 33D

2281 Markovci

Telefon: 02/766-00-41

Faks: 02/766-01-81

E-pošta: info@os-markovci.net

 

Pomočnik ravnatelja za enoto OŠ Markovci:

Boris Šegula

Telefon: 02/788-80-81

Vrtec Markovci

Markovci 33D

2281 Markovci

Telefon: 02/766-08-51

Faks: 02/766-01-81

E-pošta: vrtec@os-markovci.net

 

Pomočnica ravnatelja za enoto Vrtec Markovci:

Sonja Ambrož

Seznam organov zavoda:

svet Zavoda OŠ Markovci

 

ravnatelj

 

pomočniki ravnatelja

 

svet staršev šole

 

učiteljski zbor

Strokovni aktivi:

Strokovni aktiv učiteljev 1. razreda

 

Strokovni aktiv učiteljev 2. razreda

 

Strokovni aktiv učiteljev 3. razreda

 

Strokovni aktiv učiteljev 4. razreda

 

Strokovni aktiv učiteljev 5. razreda

 

Strokovni aktiv učiteljev OPB

 

Strokovni aktiv učiteljev slovenščine

 

Strokovni aktiv učiteljev matematike

 

Strokovni aktiv učiteljev tujih jezikov

 

Strokovni aktiv učiteljev fizike, kemije in biologije

 

Strokovni aktiv učiteljev športne vzgoje

 

Strokovni aktiv učiteljev geografije, zgodovine, likovne in glasbene vzgoje

 

Strokovni aktiv svetovalnih delavk


2.b Kontaktni podatki uradne osebe(oseb), pristojnih za posredovanje informacij:

Pristojne osebe:

mag. Ivan Štrafela, ravnatelj zavoda

Telefon: 02/788-80-80

Faks: 02/766-01-81

E-pošta: ravnatelj@os-markovci.net


2.c Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov Evropskih skupnosti z delovnega področja organa (preko državnega, lokalnega oziroma evropskega registra predpisov):

Notranji predpisi:

Akt o ustanovitvi

Hišni red

Pravilnik o delovnem času

Pravilnik o zavarovanju osebnih podatkov

Pravilnik o računovodstvu

Pravilnik o oddaji naročil male vrednosti

Pravilnik o rednem letnem popisu

Pravilnik o prilagajanju šolskih obveznosti

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

Pravila o delovanju šolskega sklada

Pravilnik o subvencioniranju šolske prehrane učencev

Pravilnik o subvencioniranju šole v naravi

Izjava o varnosti

Požarni red

Poslovnik o delu sveta staršev

Poslovnik o delu sveta zavoda

Publikacija 2011/2012

Pravilnik o sistematizaciji delovnih mest

Pravila šolske prehrane

Prometno varnostni načrt

Pravilnik o prostovoljnem delu

Državni predpisi (z delovnega področja zavoda):

Zakon o zavodih;

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;

Kolektivna pogodba za javni sektor;

Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS;

Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji;

Zakon o javnih uslužbencih;

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju;

Zakon o uravnoteženju javnih financ;

Zakon o delovnih razmerjih;

Pravilnik o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja šolstva in športa v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov;

Pravilnik o merilih za ugotavljanje delovne uspešnosti direktorjev s področja šolstva

Pravilnik o preverjanju novosti in programov v vzgoji in izobraževanju s poskusom

Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive;

Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede;

Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;

Pravilnik o strokovnem izpitu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja;

Zakon o varstvu osebnih podatkov;

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja;

Zakon o splošnem upravnem postopku;

Zakon o javnem naročanju;

Zakon o računovodstvu;

Zakon o šolski inšpekciji;

Zakon o knjižničarstvu

 

Zakon o praznikih in dela prostih dnevih

 

Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javnoveljavnih programov vzgoje in izobraževanja

 

Pravilnik o nadaljnjem izobraževanju in usposabljanju strokovnih delavcev v vzgoji in izobraževanju

 

Pravilnik o dodeljevanju študijskih pomoči

 

Pravilnik o sofinanciranju šolskih tekmovanj

 

Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela

 

Pravilnik o obrazcih, dokumentaciji, stroških in načinu vodenja evidenc v postopkih priznavanja in vrednotenja izobraževanja

 

Pravilnik o pogojih, ki jih morajo izpolnjevati vozila in vozniki vozil, s katerimi se vozijo skupine otrok

 

Odredba o določitvi programa šole za ravnatelje in o določitvi vsebine ravnateljskega izpita

 

Odredba o obvezni vsebini razpisne in ponudbene dokumentacije

 

Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju

 

Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne mreže glasbenih šol

 

Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v vzgojno-izobraževalnih zavodih

 

Uredba o delovnih uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence

 

Uredba o podrobnejših kriterijih za uvrščanje delovnih mest ravnateljev, direktorje in tajnikov v plačne razrede

Šola:

Zakon o osnovni šoli;

Zakon o nagradah Republike Slovenije na področju šolstva

Pravilnik o dokumentaciji v osnovni šoli;

Zakon o šolski prehrani;

Pravilnik o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli;

Pravilnik o nacionalnem preverjanju znanja v osnovni šoli;

Pravilnik o izvajanju diferenciacije pri pouku v osnovni šoli;

Pravilnik o izvajanju fleksibilnega predmetnika v osnovni šoli;

Pravilnik o šolskem koledarju za osnovne šole;

Pravilnik o obrazcih javnih listin v osnovni šoli;

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju osnovnošolskega izobraževanja;

Pravilnik o smeri izobrazbe strokovnih delavcev v devetletni osnovni šoli;

Pravilnik o financiranju šole v naravi;

Pravilnik o potrjevanju učbenikov

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov.

 

Pravilnik o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni šoli

 

Pravilnik o vzgojnih opominih v osnovni šoli

 

Pravilnik o prilagojenih izobraževalnih programih devetletne osnovne šole

 

Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole

 

Odredba o posodobitvah učnih načrtov programa življenje in delo osnovne šole

 

Odredba o vzgojno-izobraževalnem programu osnovna šola

 

Uredba o izobešanju zastave Republike Slovenije v osnovnih in srednjih šolah

Vrtec:

Zakon o vrtcih;

Pravilnik o dokumentaciji v vrtcu;

Pravilnik o publikaciji vrtca;

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje;

Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje;

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca;

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.

Predpisi EU:

Na našem področju ni predpisov, ki bi bili regulirani s strani EU.


2.d Seznam predlogov predpisov (preko državnega oziroma lokalnega registra predpisov):

Predlog predpisov:

Zavod ni predlagatelj predpisov


2.e Seznam strateških in programskih dokumentov po vsebinskih sklopih:

Seznam strateških in programskih dokumentov:

Letni delovni načrt zavoda (LDN);

Letno poročilo o realizaciji LDN;

Samoevalvacijsko poročilo o vzgojnem delu zavoda;

Učbeniški sklad

Vzgojni načrt šole

Program dela zavoda;

Kadrovski načrt zavoda;

Finančni načrt zavoda;

Polletno poročilo zavoda;

Inventurni elaborat zavoda;


2.f Seznam vrst upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov:

Vrste postopkov, uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi ali zagotavlja svojim uporabnikom:

Vpis v prvi razred

Vpis učencev iz drugih šol

Prešolanje učencev na druge šole

Napredovanje delavcev v plačne razrede.

Napredovanje strokovnih delavcev v nazive.

Imenovanje ravnatelja.

Sprejem Letnega delovnega načrta.

Sprejem Poročila o realizacij LDN.

Sprejem Poslovnega poročila.

Sprejem Vzgojnega načrta.

Izrekanje vzgojnih ukrepov.

Odločanje o pritožbah in dajanje informacij javnega značaja.

Zaposlovanje delavcev.

Postopki za uresničevanje pravic učencev;

Postopek imenovanja ravnatelja zavoda;

Postopek registracije zavoda in vpisa sprememb v SR;

Izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda;

Postopek imenovanja predstavnikov v pritožbeno komisijo zavoda;

Postopek izvolitve predstavnikov v Upravni odbor šolskega sklada;

Postopek dodelitve sredstev za subvencionirano šolo v naravi;

Izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc;

Postopki za uresničevanje pravic zaposlenih;


2.g Seznam javnih evidenc, s katerimi organ upravlja:

Seznam evidenc:

Seznam vpisanih učencev in otrok za tekoče šolsko let – ni prosto dostopna;Evidenca zaposlenih – ni prosto dostopna;

Evidenca upokojencev – ni prosto dostopna;

Evidenca zdravniških pregledov, VPD – ni prosto dostopna;

Evidenca o izrabi delovnega časa – ni prosto dostopna;

Evidenca o kolektivnih delovnih sporih – vzpostavljena;

Evidenca o prejemnikih regresirane šole v naravi – ni prosto dostopna;

Evidenca o nadarjenih učencih – ni prosto dostopna;

Evidenca prijavljenih otrok na NPZ – ni prosto dostopna;

Evidenca učencev, ki potrebujejo individualno in skupinsko pomoč – ni prosto dostopna;


2.h Seznam drugih informatiziranih zbirk podatkov:

Seznam zbirk:

Zbirka podatkov o kadrovski evidenci;Zbirka podatkov o plačah zaposlenih;

Zbirka podatkov o šolski dokumentaciji;

Zbirka podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih, vzgojnih opominih in drugih listinah;

Zbirka podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo in njihovih starših;

Zbirka podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma svetovanje;

Zbirka podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih učencev;

Zbirka podatkov o dokumentaciji v vrtcih;

Evidenco vpisanih in evidenco vključenih otrocih v vrtec;

Evidenco otrok, ki potrebujejo svetovanje oziroma pomoč;

Evidenca plačil staršev;

Evidenco upravičencih do sofinanciranja plačil staršev iz državnega proračuna;

Centralna evidenca udeležencev izobraževanja.


2.i Najpomembnejši vsebinski sklopi drugih informacij javnega značaja oziroma seznam posameznih dokumentov:

Sklopi informacij – sledijo razčlenjenemu opisu delovnega področja organa:

Urniki učencev za šolsko leto;

Urniki oddelkov za šolsko leto;

Šolski koledar za šolsko leto;

Cenik malic, kosil ter drugih storitev za šolsko leto;

  

3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO DRUGIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Opis dostopa do posameznih sklopov informacij:

Večina splošnih informacij je dostopna prek spleta na:

www.os-markovci.net

Fizični dostop:

Informacije so fizično dostopne vsak delavnik na sedežu Osnovne šole Markovci, Markovci 33D, 2281 Markovci v času uradnih ur.

Uradni dnevi in ure:

Glavna pisarna zavoda:

vsak delovni dan 6.00—14.00 ure

Pisarna računovodstva:

vsak delovni dan od 7.00 do 15.00 ure

Ravnatelj zavoda:

vsak delovni dan 7.00—15.00 ure

Stroški:

Vpogled v zahtevano informacijo je brezplačen;

Za posredovanje prepisa, fotokopije ali elektronskega zapisa zahtevane informacije se zaračunajo materialni stroški v višini 0,62 EUR za ponovno uporabo informacij v pridobitne namene se zaračuna ustrezna cena v višini v skladu z stroškovnikom.

 

4. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Seznam desetih najpogosteje zahtevanih informacij oziroma tematskih sklopov (samodejno generiran seznam, ki ga določa povpraševanje po posamezni informaciji):

Zahteva za posredovanje podatkov o dobaviteljih in sklenjenih pogodbah za čistila in sanitarni material.


Comments