IZBRANI ŠPORT

IZBRANI ŠPORT KOŠARKA

Učitelj: Zlatko Marčič

Vrsta predmeta: enoletni, razred: 7.,8.,9.

Število ur: 35, 1xtedensko, učenke + učenci

Ocenjevanje: predmet se ocenjuje številčno (1-5)

VSEBINE IN CILJI

Sklop 1 – igra 1:1, tehnika z žogo

Sklop 1 je namenjen osnovnim tehničnim elementom košarkarske igre – rokovanje z žogo. Zanimajo nas predvsem elementi v povezavi z žogo. Cilj igre je zadeti koš, zato dajemo prednost igri v napadu, še posebej metu. Z igro poskušamo »krepiti« zdrav tekmovalni duh učencev-igralcev. Začetno-inicialno stanje preverimo s testiranjem tehničnih elementov igre z žogo, tak način pa uporabljamo tudi pri ugotavljanju napredka učenja. Hkrati je preverjanje znanja povratna informacija vadečim ter predstavlja dodatno spodbudo.

Sklop 2 – igra 2:2, tehnika igre v napadu

Sklop 2 – cilj učenja tega poglavja je sproščena igra 2:2, ki je osnova partnerskega sodelovanja v košarkarski igri. Poudarek je na taktičnih elementih odkrivanja, vtekanja, križanja, blokad in igre s številčno premočjo. Hkrati privajamo učence na taktično razmišljanje in sodelovanje s partnerjem, kar ima velik sociološki pomen. Napredek taktičnega znanja ugotavljamo z subjektivno oceno učitelja med situacijsko vadbo.

Sklop 3 – igra 3:3, (na en koš in na celo igrišče)

Rdeča nit tega poglavja je igra in igralne oblike vadbe. Pravila igre prilagajamo znanju vadečih, kar nam omogoča večjo uspešnost pri učenju tehnično-taktičnih elementov igre. Taktika vključuje tretjega igralca ter spodbuja v skupini, kot kreativno obliko druženja. Vadeče seznanimo tudi z drugimi dejavniki košarkarske igre (pravila, sodniki, pomožni sodniki) ter spontano podajamo tudi teoretične informacije o igri nasploh in aktualnih dogodkih iz sveta košarke. Osrednja pozornost je namenjena pravilni izvedbi gibanja napadalcev v olajšanih okoliščinah (počasni tempo, pasivna obramba..).

Sklop 4 – igra 4:4 ter posebne situacije v igri na dva koša

Od igre na en koš vadbo preusmerimo k igri med dvema košema. Taktiko partnerske in skupinske igre nadgrajujemo z nalogami znotraj skupine in prilagajanjem posameznika ciljem tima. Način vadbe je podoben kot pravim pogojem košarkarske igre s prilagojenimi pravili. Učenci se preizkusijo v posameznih vlogah (sodniki, zapisnikarji, organizatorji tekmovanja). Tehnične elemente lahko subjektivno ocenimo med vadbo pod različnimi (olajšanimi ali oteženimi) pogoji.

Sklop 5 – igra 5:5 brez centra

V igri se poskušamo približati pravilom in pogojem košarkarske igre le toliko, da bo igra čim bolj tekoča. Učence seznanimo z vrstami kolektivne obrambe, vendar še vedno vztrajamo pri situacijski vadbi tehnično-taktičnih elementov v napadu. Omogočimo izvedbo tekmovanja vseh vadečih. Doseči želimo, da bi se učenci naučili organizirati in izvesti tekmovanje, saj jih zaposlimo kot sodnike in pomožne sodnike ter tudi s te plati spoznajo dejavnike košarkarske tekme in igre sploh. Napredek učenja taktičnih elementov lahko preverimo s predstavljenimi testi kadar želimo, rezultate pa interpretiramo v primerjavi z rezultati predhodnih preverjanj.

Učitelj: Zlatko Marčič prof. šp. vzg.

IZBRANI ŠPORT NOGOMET

Učitelj: Zlatko Marčič

Vrsta predmeta: enoletni, razred: 7.,8.,9.

Število ur: 35, 1xtedensko, učenke + učenci

Ocenjevanje: predmet se ocenjuje številčno (1-5)

OPIS: Pri izbirnem predmetu dopolnjujemo znanje nogometa. Pri predmetu skozi igro spopolnjujemo tehnično in taktično znanje nogometne igre. Učenci se podrobneje naučijo pravil ter sojenja. Predmet poglablja razumevanje vplivov gibalnih dejavnosti na telo, razumevanje pomena telesne in duševne sprostitve, nadomeščanje negativnih učinkov sodobnega življenja ter pridobivanje znanj, ki učencem omogočajo, da si v prostem času izberejo sebi primerne športne vsebine in obremenitve. Dotaknili se bomo nekoliko zahtevnejših vsebin, ki jih pri pouku ne uspemo spoznati. Pouk poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika.

SPLOŠNI CILJI PREDMETA

Telesni razvoj, razvoj gibalnih in funkcionalnih sposobnosti:

 • Razvijati gibalne in funkcionalne sposobnosti.
 • Z izbranimi nalogami ohranjati pravilno telesno držo in oblikovati skladno postavo.
 • Opravljati dalj trajajoče gibalne naloge aerobnega značaja, kjer je poudarjena vztrajnost.

Usvajanje in izpopolnjevanje različnih športnih znanj:

 • Spoznati in izpopolnjevati športno znanje nogometa.

Seznanjanje s teoretičnimi vsebinami:

 • Spoznati pomen redne športne vadbe in primerne prehrane za zdravje in dobro počutje.
 • Spoznati pomen nadomeščanja izgubljene telesne tekočine, škodljivost dopinga, poživil in drugih preparatov.
 • Razumeti odzivanje organizma na napor.

Prijetno doživljanje športa, oblikovanje in razvoj stališč, navad in načinov ravnanja:

 • Oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja.
 • Spodbujati medsebojno sodelovanje, zdravo tekmovalnost in sprejemanje drugačnosti.
 • Spoštovati pravila športnega obnašanja.
 • Doživljati sprostitveni vpliv športne vadbe.

STANDARDI ZNANJA

Učenec zna uspešno uporabiti osnovne in zahtevnejše tehnične in taktične elemente v igri, obvladuje naloge igralca na posameznih igralnih mestih.

Učitelj: Zlatko Marčič prof. šp. vzg.