ŠPORT ZA ZDRAVJE

Učitelj: Zlatko Marčič

Vrsta predmeta: enoletni, razred: 7.,8.,9.

Število ur: 35, 1xtedensko, učenke + učenci

Ocenjevanje: predmet se ocenjuje številčno (1-5)

Naravoslovno-tehnični izbirni predmet, ki je namenjen učencem v 7.+8.+9. razredu, po 1 uro na teden.

Predstavitev in namen:

Učenci se bodo seznanili z raznovrstnimi vsebinami kot nadgradnjo športnega programa. Podrobno bodo spoznali igre z žogo ter se seznanili s teoretičnimi in taktičnimi elementi iger. Program predmeta je namenjen tudi vsebinam, s katerimi lahko vplivamo na zdravje in dobro počutje, kamor sodijo tudi splošna kondicijska priprava in atletika .

Učenci bodo razvijali gibalne in funkcionalne sposobnosti, osvajali različna športna znanja (predvsem iger z žogo), seznanjali se bodo s teoretičnimi vsebinami, prijetno doživljali šport, naučili se bodo spoštovati pravila športnega obnašanja, spodbujati sodelovanje in zdravo tekmovalnost ter oblikovati odgovoren odnos do lastnega zdravja.

Oblike dela in ovrednotenje znanja:

Programu izbirnega predmeta je v 7.,8.,9. razredu namenjenih 35 ur pouka. Ponudba in izpeljava sta odvisni od prostorskih možnosti in materialne opremljenosti šole. Učitelj športa spremlja napredek učencev v stopnji osvojenih športnih znanj, gibalnih sposobnosti in ustvarjalnih zmožnosti. Učitelj postavi standarde znanja, da jih učenci lahko dosežejo, za kar jim izrazi priznanje.

Cilji predmeta

Pouk izbirnega predmeta poteka enkrat tedensko v okviru rednega urnika. Ocenjevanje predmeta je številčno. V šolskem letu je potrebno pridobiti vsaj 3 ocene.

Opombe:

Učni načrt izbirnih predmetov.


Pripravil: Zlatko Marčič, prof. športa