TEHNIKA - neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu

Pri tem predmetu uporabljamo gradiva, kot so les, kovina (baker), papir, glina in umetne mase. Del učne snovi je namenjen tudi instrukcijam.

Vsa gradiva in pripomočki so v kompletu za pouk NIP-Tehnika.

Pouk se izvaja v učilnici za tehnični pouk in v tehnični delavnici.

Tehnično področje se ukvarja z resničnimi predmeti, njihovim ustvarjanjem in uporabo. Zato učenci predmete in procese opazujejo v resničnem svetu in jih sami načrtujejo, izdelujejo in vrednotijo uspešnost opravljenega dela. Pri tem pridobivajo nova znanja in spretnosti, odkrivajo in razvijajo svoje sposobnosti ter oblikujejo pogled na naravo in svojo vlogo v njej.

Temu primerno je organiziran pouk. Pomembna je maksimalna aktivnost učencev od načrtovanja in izdelave do vrednotenja opravljenega dela. Vsako dokončano delo pa naj ima na koncu razpravo, ki odpira nova vprašanja in sproža nove zamisli ter tako odpira učencem možnost in veselje do nadaljevanja ustvarjanja zunaj pouka.

Izdelke učenci v celoti načrtujejo in izdelajo pri pouku.

Če želijo, pa lahko izdelke doma kasneje nadgradijo, dopolnijo, spremenijo, skratka, iščejo odgovore na vprašanja, ki so si jih zastavili pri vrednotenju izdelka. Tega ne počno v obliki domače naloge, temveč kot svojo željo za nadaljevanje dela pri pouku. Učenci za predlagane izdelke iščejo svoje rešitve. Pri tem upoštevajo zahtevnost izdelave, porabo gradiv, funkcionalnost izdelka.

Zamisli razvijajo in oblikujejo s skiciranjem ali 3D modeliranjem ali gradnjo modela.

Pouk se izvaja 2 šolski uri strnjeno vsakih 14 dni.

V celem šolskem letu se izvede 35 ur pouka.

Učitelj NIP-Tehnika:

Primož Galun