UMETNOST - neobvezni izbirni predmet v 4., 5. in 6. razredu

Zakaj izbrati neobvezni izbirni predmet UMETNOST?

Umetniško izražanje je človekova potreba, vezana na področji ustvarjalnosti in inovativnosti. Učenci prek raziskovanja, ustvarjanja in izvajanja kulturno - umetniških del poglabljajo svojo radovednost, se sproščajo ter razvijajo aktiven odnos do kulture in umetnosti. 

Umetniška področja neobveznega izbirnega predmeta umetnost:


Cilji neobveznega izbirnega predmeta umetnost:

Učenci:

Kako se bodo izvajali neobvezni izbirni predmeti?

Če se učenec odloči za obiskovanje kateregakoli neobveznega izbirnega predmeta, ki ga ponuja šola, ga mora obiskovati do konca šolskega leta. Pri predmetu bo tudi ocenjen. Učenec si lahko vsako leto izbere poljuben neobvezni izbirni predmet. Vsa tri leta lahko obiskuje isti predmet, ali pa ga vsako leto zamenja oz. se zanj sploh ne odloči. Priporoča pa se, da zaradi nadgradnje znanja obiskuje vsa tri leta isti predmet. Neobvezni izbirni predmet obsega 35 šolskih ur na leto. Izvaja se v 4., 5. in 6. razredu.

Vsebina in načini dela pri neobveznem izbirnem predmetu UMETNOST:

Neobvezni izbirni predmet umetnost je projektno zasnovan predmet. Učenci se v enem letu posvetijo samo enemu umetniškemu področju. Učitelj vsako leto na novo izbere tematiko in vsebine za uresničevanje ciljev predmeta. Skupina je heterogeno sestavljena (iz učencev 4., 5. in 6. razreda), kar omogoča medgeneracijsko sodelovalno učenje.

V tem, še tekočem šolskem letu (2022/23), pri neobveznem izbirnem predmetu umetnost, izvajamo gledališko dejavnost in izdelujemo lutke.

Učenci:

*Ob koncu šolskega leta bodo učenci pripravili predstavo.

V šolskem letu 2023/24 bo dominirala likovna ustvarjalnost.

Učenci bodo imeli možnost eksperimentiranja z različnimi materiali in ustvarjati v izbranih likovnih tehnikah. Skozi predmet se bodo prepletala različna likovna področja, ki jih bomo povezovali z drugimi predmeti, kot so npr. tehnika, filmska vzgoja, glasba, slovenščina (ilustracije) ipd.. V sam predmet bo vključeno tudi spoznavanje tako svetovnih kot domačih likovnih ustvarjalcev, ogledi dokumentarnih filmov in znanih likovnih del ter animiranih filmov. Nastala likovna dela učencev bomo sproti razstavljali v avli šole.