VERSTVA IN ETIKA

Razred, v katerem se predmet poučuje:

Predmet se poučuje v 7., 8. in 9. razredu.

Tedensko število ur pouka pri predmetu:

Namenjena mu je 1 ura na teden oziroma 35 ur v šolskem letu.

Vsebina oziroma cilji predmeta:

Spoznavanje vloge verstev pri oblikovanju različnih civilizacij, posebej krščanstva, pri razvoju evropske kulture.

Usposabljanje za kritičnost do negativnih pojavov v zvezi z religijo in religijami (nespoštovanje enakopravnosti pripadnikov različnih religij, »religioznih in nereligioznih«, nestrpnost, fanatizem).

Razvijanje zmožnosti za etično presojo.

Predmet se po posameznih razredih deli na tri dele (učenci posameznih razredov si izberejo ustrezen predmet; predhodno obiskovanje drugih predmetov ni obvezno, ker se predmeti vsebinsko ne povezujejo):

  • VERSTVA IN ETIKA I (7. razred): verstva sveta (krščanstvo, islam, judovstvo, budizem, hinduizem, šintoizem, nova religiozna gibanja…);
  • VERSTVA IN ETIKA II (8. razred): ljudje in verstva: verska kultura (verske skupnosti, spoznavanje verskih načel: družina, prijateljstvo, ljubezen, solidarnost, delo in poklic …);
  • VERSTVA IN ETIKA III (9. razred): krščanstvo: odgovorna dejavnost osebe (Biblija, razsvetljenstvo, humanizem, krščanstvo in zahodna civilizacija, človekovo dostojanstvo, pravice in odgovornosti, Slovenija).

Ocenjevanje pri predmetu:

Znanje se ocenjuje vsaj enkrat v ocenjevalnem obdobju z ocenami od 1 – 5.

Učni pripomočki, ki jih učenec potrebuje pri predmetu:

Učenci bodo potrebovali zvezek A4 (črtasti).

Morebitne posebnosti predmeta:

Predmet verstva in etika nudi učencem možnost, da razširijo, poglobijo in problematizirajo znanja, ki ga o verstvih že dobijo pri obveznih predmetih.

Pripravil: Milovan Milunič