Varstvo osebnih podatkov

INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV ZA POSAMEZNIKE


Kontaktni podatki upravljalca:

Naziv: OŠ Markovci

Sedež: Markovci 33d, 2281 Markovci

Zakoniti zastopnik: mag. Ivan Štrafela

Telefon: 02 7660041

e-mail: info@os-markovci.net


Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoč, d.o.o.

Primož Obreht, univ. dipl. prav.

Mariborska cesta 69, 3000 Celje

Telefon: 082 059 604

e-mail: info@czpp.si


Starši, zaposleni, člani organov zavoda in morebitni drugi posamezniki, na katere se nanašajo osebni podatki, ki jih obdeluje šola, imajo možnost glede vseh vprašanj, vezanih na obdelavo njihovih osebnih podatkov, samostojno stopiti v stik s pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov preko zgoraj objavljenih kontaktnih podatkov. Na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov se lahko navedene osebe obračate tudi z namenom uresničevanja vaših pravic na podlagi predpisov, ki urejajo področje varstva osebnih podatkov (pravica dostopa, pravica do popravka, pravica do izbrisa, pravica do omejitve obdelave, pravica do prenosljivosti podatkov, pravica do ugovora).


1. Namen obdelave osebnih podatkov in pravni temelji za obdelavo osebnih podatkov

Osnovna šola Markovci z vrtcem obdeluje osebne podatke učencev/otrok, staršev, zaposlenih, članov organov vrtca in morebitnih ostalih oseb, kadar je to potrebno, oziroma kadar ima šola za to pridobljeno ustrezno soglasje.

Osebne podatke učencev/otrok in njihovih staršev obdelujemo z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti in z namenom spremljanja razvoja učencev in otrok, ki predstavlja podlago za ustrezno postopanje zaposlenih v zavodu, ter za svetovanje in obveščanje staršev učencev in otrok.

Osebne podatke zaposlenih obdelujemo za namene izvajanja postopkov zaposlovanja, ter za zagotavljanje nemotenega poteka dela in s tem povezanih postopkov.

Osebne podatke članov organov šole (svet staršev, svet zavoda) obdelujemo z namenom zagotavljanja administrativne podpore organom zavoda

Osebne podatke pridobivamo in obdelujemo bodisi na podlagi predpisov, v nasprotnem primeru pa po predhodno izraženi volji (soglasju) staršev, zaposlenih ali članov organov šole. V določenih primerih osebne podatke obdelujemo tudi z namenom izpolnjevanja specifičnih pogodbenih obveznosti šole, z namenom izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti.

Zakonski pravni temelji zavoda za obdelavo osebnih podatkov: 

Posameznik lahko podana soglasja kadarkoli v celoti ali delno prekliče. Preklic je lahko trajen ali začasen. Preklic posameznik izvede s poslano pisno zahtevo na naslov šole, ali po elektronski pošti: info@os-markovci.net. Preklic posameznika nima vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki jo je šola izvajala pred prejetim preklicem.

 V kolikor posameznik meni, da šola obdelavo osebnih podatkov izvaja v nasprotju z veljavnimi predpisi na področju varstva osebnih podatkov, ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu Republike Slovenije.


2. Obdobje hrambe osebnih podatkov

Šola osebne podatke obdeluje v mejah in na način, kot to določajo predpisi na področju varstva osebnih podatkov. Osebne podatke tako obdelujemo in hranimo zgolj v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namena obdelave, ter v najkrajšem možnem časovnem obdobju, dokler je hramba potrebna za doseganje zasledovanega cilja.

Kadar je rok hrambe predpisan z zakonom ali podzakonskim aktom, bo šola osebne podatke hranila zgolj do poteka predpisanega roka hrambe. V ostalih primerih bo šola osebne podatke hranila znotraj okvira zastaralnih rokov za morebitne obveznosti, ki bi lahko izhajale iz obdelave osebnih podatkov ali iz izvedenih  pogodbenih obveznosti šole.

Roki hrambe posameznih kategorij osebnih podatkov so natančneje določeni v Evidenci obdelave osebnih podatkov, ki je priloga internega akta zavoda, ki ureja področje varstva osebnih podatkov.

 

Kraj, datum: Markovci, 25. 5. 2023

Osnovna šola Markovci

ravnatelj,

mag. Ivan Štrafela

GDPR - informacije posameznikom - CZPP - osnovna šola z vrtcem.pdf
PRAVILNIK 2023.pdf
PRAVILNIK VRTEC 2023.pdf