Predmetnik

PREDMET

RAZRED

Pouk angleščine poteka v prvem razredu kot neobvezni izbirni predmet, od drugega do devetega razreda pa kot redni pouk.

PREDMET

RAZRED