Šolska prehrana

ZA PRIJAVO / ODJAVO ŠOLSKIH OBROKOV MORATE BITI PRIJAVLJENI Z OSEBNIM ŠOLSKIM ELEKTRONSKIM NASLOVOM OTROKA, ZA KATEREGA PRIJAVLJATE / ODJAVLJATE OBROK(E).

Državni zbor RS je sprejel NOVI ZAKON O ŠOLSKI PREHRANI, ki se bo začel uporabljati 1.2.2013.

Sprejeti zakon ponovno celovito in pregledno ureja področje šolske prehrane ob upoštevanju določb ZUPJS in ZUJF.

Link: Novi zakon o šolski prehrani

SUBVENCIJA ZA ŠOLSKO MALICO, ŠOLSKO KOSILO:

Zakon v 25. in 26. členu določa, da so za proračunski leti 2013 in 2014 do polne subvencije za malico (brezplačne malice) upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 53% neto povprečne plače v RS.

Do subvencije za kosilo so upravičeni učenci iz družin, v katerih povprečni mesečni dohodek na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku, ne presega 18% neto povprečne plače v RS.

Pravica do subvencije je vezana na odstotek, ugotovljen v postopku odločanja o pravici do otroškega dodatka.

UVELJAVLJANJE PRAVIC

1. Za učence, ki imajo že priznano pravico do subvencije se odločbe ne spreminjajo.

2. Učenci, ki te pravice še nimajo, vendar imajo v družini veljavno odločbo o otroškem dodatku, v kateri ugotovljen

odstotek ne presega 53% neto povprečne plače v Republiki Sloveniji (subvencija malice) oziroma 18% neto povprečne

plače v Republiki Sloveniji (subvencija kosila), bodo to pravico pridobili s 1.2.2013.

Tem učencem bodo Centri za socialno delo izdali odločbo o upravičenosti do subvencije za malico oz. kosilo po uradni

dolžnosti, predvidoma do konca januarja 2013, kar pomeni da staršem ni potrebno ponovno vlagati vlog, saj center s

podatki o izdanih odločbah o otroškem dodatku že razpolaga.

3. Učenci, ki pravice do subvencije za malico oz. kosilo še nimajo in v družini nimajo veljavne odločbe o otroškem

dodatku, pa morajo pri pristojnem centru za socialno delo vložiti vlogo za subvencijo malice oziroma kosila. Rok za vložitev vloge je dva meseca od uveljavitve zakona, pravica pa bo veljala od začetka uporabe zakona, torej od 1.2.2013. Centri za socialno delo bodo izpolnjevanje pogojev ugotavljali na način, kot to velja za ugotavljanje pravice do otroškega dodatka.

Podatki bodo na voljo tudi v Centralni evidenci udeležencev vzgoje in izobraževanja (CEUVIZ), zato staršem ni potrebno prinašati ODLOČB v šolo.

Če imate v zvezi s tem še kakšno vprašanje, prosimo pokličite svetovalno delavko Zinko Vidovič (766 0041).

Svetovalna delavka Zinka Vidovič